Marsha P. Johnson
Tôn vinh Marsha P. Johnson
Marsha P. Johnson

Tên của doodle: Tôn vinh Marsha P. Johnson
Doodle này được hiển thị: 30.06.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Austria, Canada, Colombia, Cuba, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Switzerland, Thailand, U.S. Virgin Islands, United States, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Marsha P. Johnson
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-marsha-p-johnson-6753651837108797-l.png

Bầu cử tại Pháp năm 2020 (ngày 28 tháng 6)
Bầu cử tại Pháp năm 2020 (ngày 28 tháng 6)
Bầu cử tại Pháp năm 2020 (ngày 28 tháng 6)

Tên của doodle: Bầu cử tại Pháp năm 2020 (ngày 28 tháng 6)
Doodle này được hiển thị: 28.06.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: France
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/france-elections-2020-2nd-round-6753651837108741-l.png

Kỷ niệm 68 năm ngày sinh của Olive Morris
Kỷ niệm 68 năm ngày sinh của Olive Morris
Kỷ niệm 68 năm ngày sinh của Olive Morris

Tên của doodle: Kỷ niệm 68 năm ngày sinh của Olive Morris
Doodle này được hiển thị: 26.06.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: U.S. Virgin Islands, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/olive-morris-68th-birthday-6753651837108689.4-l.png

Ngày Quốc khánh Slovenia năm 2020
Ngày Quốc khánh Slovenia năm 2020
Ngày Quốc khánh Slovenia năm 2020

Tên của doodle: Ngày Quốc khánh Slovenia năm 2020
Doodle này được hiển thị: 25.06.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Slovenia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/slovenia-national-day-2020-6753651837108722-law.gif

Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Huda Sha’arawi
Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Huda Sha'arawi
Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Huda Sha’arawi

Tên của doodle: Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Huda Sha’arawi
Doodle này được hiển thị: 23.06.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/huda-shaarawis-141st-birthday-6753651837108430.5-l.png