Ngày của Mẹ năm 2020 (31 tháng 5)
Ngày của Mẹ năm 2020 (31 tháng 5)
Ngày của Mẹ năm 2020 (31 tháng 5)

Tên của doodle: Ngày của Mẹ năm 2020 (31 tháng 5)
Doodle này được hiển thị: 31.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Dominican Republic, Senegal, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/mothers-day-2020-may-31-6753651837108403-l.png

Read More

Tôn vinh Margaret Lin Xavier (Lin Srivisarnvaja)
Tôn vinh Margaret Lin Xavier (Lin Srivisarnvaja)
Tôn vinh Margaret Lin Xavier (Lin Srivisarnvaja)

Tên của doodle: Tôn vinh Margaret Lin Xavier (Lin Srivisarnvaja)
Doodle này được hiển thị: 29.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/celebrating-margaret-lin-xavier-lin-srivisarnvaja-6753651837108401.3-l.png

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Adelina Gutiérrez Alonso
Doodle này được hiển thị: 27.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Chile, Peru
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/adelina-gutierrez-alonso-95th-birthday-6753651837108398-l.png

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam

Tên của doodle: Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Kazi Nazrul Islam
Doodle này được hiển thị: 25.05.2020
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2020/kazi-nazrul-islams-121st-birthday-6753651837108395.2-l.png